سید علی مرعشی از فعالین اجتماعی:
شورا و شهرداری در حوزه اشتغالزایی جوانان ورود کنند / شهرداری اهواز کارگاههای تولیدی راه اندازی کند / با راه اندازی کارگاههای تولیدی، درآمد پایدار شهرداری افزایش می یابد
شورا و شهرداری با ظرفیت هایی که دارند باید در حوزه اشتغالزایی برای جوانان ورود کنند.