آتش از کوه دلا دست بردار نیست
آتش از کوه دلا دست بردار نیست
ظهر جمعه ۲۴ مرداد ماه شروع شده و کماکان ادامه دارد و امیدواریم که تا بعد از ظهر امروز بتوانیم آتش را مهار کنیم.