مسعود خسروی حاجیوند کاندیدای ششمین دوره شورای شهر اهواز:
برای خدمت به مردم کاندید شورای شهر شده ام / مردم باید در تصمیمات شهری مشارکت داده شوند / عضو شورای شهر باید با پوتین و کلاه ایمنی دنبال حل مشکلات مردم باشد
عضو شورای شهر باید با پوتین و کلاه ایمنی بدنبال حل مشکلات مردم و پیگیری مطالبات آنها باشد.