در واکنش به نامه انتقادی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی نسبت به عملکرد سازمان آب و برق خوزستان در بحران سیل و خشکسالی:
تصمیم گیری در خصوص مدیریت منابع آب فقط توسط یک سازمان نیست / در تمام دنیا سیل و خشکسالی خسارت زا هستند / عملکرد یک سازمان را با بحران سیل و خشکسالی ارزیابی نکنید
تصمیم گیری در خصوص مدیریت منابع آب فقط توسط یک سازمان نیست