رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز هشدار داد
ادامه گسترش شیوع ویروس در اهواز
رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با تاکید بر لزوم همکاری اصناف در رعایت تعطیلی، از شهروندان خواست در شرایط گسترش ویروس از حضور در بازارها خودداری کنند.