دستگیر شدن سارقان مغازه‌ها در دزفول
دستگیر شدن سارقان مغازه‌ها در دزفول
شناسایی ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه دار شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر کردند.