فرو ریختن یک ساختمان قدیمی در دزفول
فرو ریختن یک ساختمان قدیمی در دزفول
طی تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ این سازمان گزارش ترک خوردن دیوار‌های یک ساختمان قدیمی با احتمال ریزش اطلاع رسانی شد.