رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مرکز استان ـ اهواز با تقدیر از حضور کشاورزان در انتخابات ریاست جمهوری:
مطالبات گندمکاران را پرداخت کنید / کشاورزان از لحاظ معیشتی وضعیت خوبی ندارند / کشاورزان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری حضور پر رنگ داشته باشند
مطالبات گندمکاران را پرداخت کنید